Programele de recuperare cardiovascular? comprehensive se adreseaz? diferen?iat pentru bolnavii cardiovasculari care necesit? supraveghere de specialitate cardiologic? pe parcursul intern?rii.

Pacien?ii pot fi evalua?i clinic, func?ional, biologic. Posibilit??iile sunt: examenul clinic, EKG, EKG de efort, ECO-Doppler, Holter TA, Holter EKG, oscilometrie, doppler periferic, probe func?ionale respiratorii, radiologie, laborator biochimie (lipidograme, profil glicemic etc.).

În func?ie de rezultatul evalu?rii clinico func?ionale pacien?ii sunt inclu?i în programe comprehensive de recuperare care pot cuprinde pe lâng? terapia medicamentoas?:

  • antrenamentul fizic dozat, supravegheat,
  • folosirea factorilor naturali oferi?i de Covasna,
  • regimul alimentar corespunz?tor vârstei ?i bolii, educa?ie pentru s?n?tate,
  • sfaturi pentru orientare profesional? în func?ie de starea s?n?t??ii.

Spitalul are un Compartiment de terapie intensiv? coronarieni ?i paturi de asisten?? de urgen?? pe sec?ii pentru asistarea bolnavilor cardiovasculariinterna?i în cazul în care ace?tia devin urgen?e cardiovasculare ?i pentru bolnavii cardiovasculari urgen?e adu?i de la nivelul sta?iunii. Spitalul de Cardiologie Covasna are ?ansa spre deosebire de celelalte centre de cardiologie recuperare cardiovascular? (clinicile din Bucure?ti, Tg.Mure?,Cluj, Timi?oara, Ia?i, Sibiu) s? fie situat în sta?iunea Covasna, unde factorii naturali oferi?i de aceasta ( aerul bogat în aeroioni negativi, bioclimatul sedativ de cru?are, apele minerale carbogazoase folosite în cur? extern? sub form? de b?i sau cur? intern?, mofeta) intervin în mod complementarca tratament nefarmacologic, poten?ând efectele tratamentului medicamentos.